Spring til indhold

Indstilling og visitation

Her kan du læse om, hvem der kan indstille en ung til STU

Indstilling

UUO har ansvaret for, at der foretages en indstilling til visitationsudvalget i den enkelte kommune om bevilling af ungdomsuddannelsen. Sammen med indstillingen skal UUO vedlægge et udkast til en forløbsplan for din uddannelse.

 

 

Visitation

Indstillingen til STU skal godkendes af et lokalt visitationsudvalg, der afgør, om du tilhører målgruppen for uddannelsen, og hvor og hvordan uddannelsesforløbet skal tilrettelægges. Der er løbende optag på de fleste STU-steder, og UUO tilstræber en sagsbehandlingstid på max. 12 arbejdsuger. Hvis du ønsker skolestart i august, skal du være særligt opmærksom på, at indstillingen skal være UUO i hænde senest d. 1. april.

 

Der ydes tilskud til offentlig transport, hvis du bor længere væk end 11 km. Hvis du ikke selv kan transportere dig til og fra uddannelsesstedet eller har særlige befordringsbehov, kan du efter en konkret vurdering få dækket hele eller dele af udgiften i forbindelse med befordring. Den endelige afgørelse om befordring træffes af STU-visitationsudvalget.

 

Visitationsudvalget er ikke forpligtet til at godkende den forløbsplan, som indstilles af din vejleder. Hvis du er utilfreds med visitationsudvalgets afgørelse omkring målgruppe eller forløbsplan (tilbud/indhold/sted), kan du klage til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Klagevejledningen vil fremgå af visitationsudvalgets afgørelse.

 

 

 

Lokale visitationsmøder


Assens
: I Assens er der møde i visitationsudvalget fem gange om året.

 

Nordfyn: I Nordfyns Kommune er der visitationsmøder fire gange om året.

 

Odense: I Odense er der møde i visitationsudvalget fire-fem gange om året.