Spring til indhold

Indstilling og visitation

Sådan foregår det, når du skal indstilles til en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Indstilling

UUO har ansvaret for, at der foretages en indstilling til visitationsudvalget i den enkelte kommune om bevilling af ungdomsuddannelsen. Sammen med indstillingen skal UUO vedlægge et udkast til en forløbsplan for din uddannelse.

 

Visitation

Din start på STU foregår gennem samtale med en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, UUO.

  • UU-vejlederen snakker med dig om dine ønsker og hvad du gerne vil blive bedre til.
  • UU-vejlederen har brug for relevante oplysninger om din skolegang og andet, som giver en god beskrivelse af dig.
  • UU-vejlederen fremlægger dit ønske for visitationsudvalget, som afgør, om du er berettiget til en STU, og hvor du skal tage din ungdomsuddannelse.
  • Du modtager en skriftlig besked om, hvornår og hvor du kan starte på din STU.

Visitationsudvalget holder møder 4 til 5 gange årligt. Der kan derfor godt være lidt ventetid på den endelige afgørelse.

Fra UU-vejlederen møder dig første gang, og til dit ønske fremlægges for visitationsudvalget, går der ca. 12 uger.

Visitationsudvalget i Odense Kommune består af:

  • Formand, chef for Uddannelse 1, BSF
  • Leder fra UUO
  • Leder fra CSV
  • Leder fra Ungerådgivningen
  • Jurist, BSF
  • Sekretær, BSF

Leder fra CSV, jurist og sekretær deltager uden stemmeret. Ledere fra andre forvaltninger kan indkaldes ad hoc.

 

Opfølgning

Ungdommens Uddannelsesvejledning sørger for, at der følges op på din uddannelsesplan en gang årligt. Er der ændringer i uddannelsesplanen, foretages disse ved opfølgningen. Justeringen sker efter samråd med dig og dine forældrene.

Transport

Der ydes tilskud til offentlig transport, hvis du bor længere væk end 11 km. Hvis du ikke selv kan transportere dig til og fra uddannelsesstedet eller har særlige befordringsbehov, kan du efter en konkret vurdering få dækket hele eller dele af udgiften i forbindelse med befordring. Den endelige afgørelse om befordring træffes af STU-visitationsudvalget.

Klagemulighed

Visitationsudvalget er ikke forpligtet til at godkende den forløbsplan, som indstilles af din vejleder. Hvis du er utilfreds med visitationsudvalgets afgørelse omkring målgruppe eller forløbsplan (tilbud/indhold/sted), kan du klage til Klagenævnet for Specialundervisning. Klagevejledningen vil fremgå af visitationsudvalgets afgørelse.

 

 

Lokale visitationsmøder


Assens
: I Assens er der møde i visitationsudvalget fem gange om året.

 

Nordfyn: I Nordfyns Kommune er der visitationsmøder fire gange om året.

 

Odense: I Odense er der møde i visitationsudvalget fire-fem gange om året.