Spring til indhold

Odense Kommune

Indstilling og visitation i Odense kommune.

Den 3-årige ungdomsuddannelse kan gives i forbindelse med undervisningspligtens ophør, og unge kan optages indtil det fyldte 25. år. Unge fra specialklasser og specialskoler er ofte i målgruppen for STU.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) indstiller i samråd med den unge og dennes forældre til optagelse på uddannelsen, hvis UU finder, at den unge er i målgruppen.

Indstillingen sendes til UUO’s administrative assistent, som formidler videre til visitationsudvalget. Visitationsudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt den unge er indenfor målgruppen for STU, om den unge kan optages på uddannelsen og de nærmere vilkår for det foreslåede.Der visiteres med løbende optag til kommunens interne tilbud i CSV-regi samt 6-8 gange om året til eksterne tilbud.


 

Visitation til STU

 

Visitationsudvalget består af:

  • Leder af Ungerådgivningen
  • Leder af UUO
  • Leder af CSV
  • Leder fra økonomiafdelingen
  • Chef for uddannelse 1/BSFIndstillingerne

 

Uddannelsesplanens langsigtede mål, udfærdiges af UUO vejleder i samråd med den unge og evt. dennes forældre/netværk. Der indstilles som udgangspunkt til kommunens egne tilbud i CSV-regi. I helt særlige tilfælde kan der indstilles til eksterne tilbud. Det skal fremgå af indstillingen, hvorvidt den unge har brug for et klubtilbud i forbindelse med STU-forløbet. Et sådant klubtilbud er en særskilt bevilling fra Børn- og unge handicap, eller Ældre- handicap forvaltningen.

 

Det skal ligeledes fremgå af indstillingen, hvis den unge har behov for et kombineret tilbud med bodel. Bodelen er her en særskilt bevilling fra Ungerådgivningen, Børn- og unge handicap, eller Ældre- handicap forvaltningen. Indstillingerne sendes elektronisk til administrativ assistent i UUO, som koordinerer visitationen.

 

 

Visitationen

 

Administrativ assistent meddeler skriftligt den unge ogfamilierne om optagelse og evt. afslag. Ved afslag henvises til andet tilbud og klagevejledning vedlægges. Administrativ assistent sender underskrevne aftaler, dokumentation samt uddannelsesplan til uddannelsesstedet.

 

 

 

Spørgsmål til uddannelsen:

 

UU-Vejledere i Odense:


Louise Bobjerg, tlf. 2488 5679, e-mail: lobob@odense.dk

Sascha Myging Andersen, tlf. 2488 5696, e-mail: sman@odense.dk
Thomas Mølgaard Koch, tlf. 2341 3903, thmk@odense.dk