Spring til indhold

Nyborg Kommune

Indstilling og visitation i Nyborg kommune.

UU-vejleder og STU udbyder i Nyborg kommune; Ungdomsskolen afgør i samarbejde med skoleafdelingen, hvorvidt eleven/den unge er i målgruppen for STU. Afgørelsen skal være på plads inden sagen tages på samarbejdsudvalgsmødet.

 • UU-vejleders opgave er at indstille den unge til
  målgruppe-afklaring
 • Ungdomsskolens opgave er at afgøre hvorvidt den unge
  er eller ikke er i målgruppen for STU
 • Skoleafdelingens opgave er at formidle afgørelsen

 

Sagen præsenteres på samarbejdsudvalgsmødet med henblik på iværksættelse af en helhedsløsning for den unge. Beskrivelsen fra d. 23.11.15 træder i kraft.

Samarbejdsudvalget i forbindelse med overgang fra børn og unge vil voksen består af følgende:

 • Konsulent fra Skoleafdelingen.
 • Socialrådgiver fra Jobcenterets beskæftigelses team.
 • Teamleder fra Socialafdelingens voksengruppe.
 • Socialrådgiver fra voksen handicapgruppe.
 • Socialchefen / teamleder fra Socialafdelingens børn- og ungegruppe.

 

 

Ad hoc deltager:

 

 • Respektive sagsbehandlere fra Socialafdelingens børn- og ungegruppe.
 • Respektive sagsbehandlere fra Socialafdelingens børnehandicapgruppe.

 

De børn og unge, der er kendt i Socialafdelingens børn- og ungegruppe, samt relevante børnesager fra børnehandicapgruppen, hvor sagsbehandleren vurderer, at den pågældende fortsat vil have behov for støtte fra enten voksenområdet i Socialafdelingen eller fra Jobcenteret, skal forelægges samarbejdsudvalget i det kvartal den pågældende unge fylder 16 år.

Bliver den unge først efterfølgende kendt, forelægges den samarbejdsudvalget på dette tidspunkt. Ved markante ændringer skal den unge igen forelægges udvalget ved det 17½ år. Formålet hermed er, at der tidligt bliver iværksat en koordineret og målrettet indsats, således den unge kan blive selvforsørgende fra det fyldte 18. år og dermed undgå at komme på kontanthjælp. Samarbejdsudvalget afklarer den fremtidige indsats samt hvilken sagsbehandler, der fra det fyldte 18. år bliver den primære.

Det er børn- og ungesagsbehandleren, der er ansvarlig for at indkalde til overleveringsmøde, når den unge fylder 17½ år. Som udgangspunkt drøftes unge i forhold til botilbud og undervisningstilbud indenfor Nyborg Kommune. I de undtagelsesvise tilfælde hvor botilbud udenfor kommunen vurderes nødvendig, vægter bodelen tungere end skoledelen i de konkrete vurderinger.

Samarbejdsudvalget vurderer dog individuelt, i forhold til den enkelte unges konkrete behov. Disse individuelle vurderinger afklarer, hvorvidt der skal visiteres til EGU, STU indenfor eller udenfor Nyborg Kommune, da der kan forekomme undtagelser fra hovedreglen om kun at visitere til tilbud indenfor kommunen.

Indstillingen til samarbejdsudvalget skal ske på overleveringsark indeholdende en beskrivelse af den unge, så der gives et klart billede af de problematikker, som den unge har samt beskrivelse af både tidligere og igangværende indsatser, samt hvilken progression / effekt, der har været af indsatserne.

Endvidere afklares indenfor hvilken lovgivning det konkrete tilbud finansieres. Fraflytter den unge Nyborg Kommune inden overlevering sker til voksengruppen, så skal børn og unge sagsbehandleren meddele dette til Mia, da sagen så bliver lukket i incorp.

Der holdes møde i samarbejdsudvalget 1 gang månedligt. Socialafdelingen står for udarbejdelse af dagsorden. Skole relevante sager samles først på dagsordenen. Socialafdelingen står for udarbejdelse af referat. Skoleafdelingen udarbejder visitationsbrev med tilbud og evt. afslag vedr. STU/EGU. Visitationsbrevet indeholder afgørelsen om tilbuddet. Socialafdelingen og Jobcenteret skriver eventuelle afslag indenfor deres lovgivningsmæssige område.

 


Spørgsmål til uddannelsen:

UU-vejleder
Henrik Bo Christensen
Mobil: 24 88 56 83
Mail: hboc@nyborg.dk