Spring til indhold

Nordfyns Kommune

Indstilling og visitation for Nordfyns Kommune.

 

Formålet med ungdomsuddannelsen


At unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

 


Målgruppen for uddannelsen


Unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde, ikke selv med specialpædagogisk støtte, vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår, fx

 • Unge med svære bevægelseshandicap
 • Multihandicappede unge
 • Unge med autisme
 • Unge med ADHD
 • Andre psykiske lidelser
 • Unge med erhvervet hjerneskade


Om Ungdomsuddannelsen


Ungdomsuddannelsen består af elementer af undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner, uddannelsens har tre overordnede elementer:Almendannende del


Personlig udvikling og mulighed for, at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet. Herunder botræning.

 


Specifik, målrettet del

 

Støtte til udvikling af den unges særlige interesser, evner og særlige færdigheder. Fritids- og interessebetonede aktiviteter. Forberedelse til og træning i beskæftigelsesmæssige aktiviteter.
Fremme den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge. Arbejde hen imod at den unge får et selvstændigt og aktivt fritidsliv.

 

Praktisk del

 

Formålet er, at den unge opnår arbejdserfaring, kvalifikationer med relevans for arbejdsmarkedet eller udvikling af personlige kompetencer. Der kan indgå elementer af bo-træning.
Andelen af den praktiske del skal fremgå af uddannelsesplanen og godkendes af visitationsudvalget.

 


Undervisningstimer

 

Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse, der skal tilrettelægges, så der er sammenhæng og progression i forløbet, og så eleverne sikres en kontinuerlig og integreret faglig, social og personlig udvikling over en 3-årig periode. Da den samlede uddannelsestid mindst skal udgøre 840 timer årligt, er der derfor ikke mulighed for at reducere det årlige timetal, men der er intet til hinder for, at uddannelsestiden er på mere end 840 timer årligt, undervisningstiden regnes 60 minutters undervisning lig med en undervisningstime. Dette svarer til 28 lektioner á 45 minutter i 40 uger.

 


Bevis på uddannelse


Ved ungdomsuddannelsens afslutning, udstedes der et kompetencebevis, der beskriver de kompetencer der er opnået.

 


ØkonomiDen særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse er ikke en SU berettiget, der bibeholder de ydelser, man i øvrigt måtte have ret til. Procedure omkring indstilling til den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse. UU-Vejleder udarbejder en indstilling i samarbejde med den unge og evt. den unges forældre. Indstillingen skal indeholde en målgruppebeskrivelse og en uddannelsesplan.

 

 

Indstilling og visitationForud for udarbejdelse af indstillingen og uddannelsesplanen, har der været iværksat et afklaringsforløb, og praktik på et uddannelsessted. Indstilling og uddannelsesplan fremsendes til visitationsudvalget, som ved næstekommende møde, træffer en afgørelse.Der er visitationsmøder to gange om året i december og april.

Visitationsudvalget.

 • PPR- leder
 • Myndighedschef
 • Teamleder handicap
 • Teamleder børn og unge
 • Psykolog børn og unge
 • Socialrådgiver jobcenter
 • Sekretariat
 • UU- afdelingsleder
 • UU-vejleder


Hjemmesider med relevans for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

 • Ministeriet for Børn og Undervisning: www.uvm.dk
 • Klagenævnet for vidtgående Specialundervisning: www.klagenaevnet.dk
 • Social- og Integrationsministeriet: www.sm.dk
 • Beskæftigelsesministeriet: www.bm.dk
 • Pensionsstyrelsen: www.penst.dk

 


Spørgsmål til uddannelsen


UU-Vejleder Nordfyn

Mette Christensen

Tlf.: 29107813

Mail: mch@odense.dk